ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်မှုများ

LCG အနေဖြင့် မြေယာအုပ်ချုပ်မှုစနစ် တိုးတက်လာရေးအတွက် လူထု၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် အခြားသော ပါဝင်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများဆီ ရောက်ရှိနိုင်မည့်၊ အကျိုးသက်ရောက်စေမည့် အကြာင်းအရာများ ပိုမိုပြောကြား ပေးနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းကို ဖွင့်ပေးရန်၊ ပိုမိုထိရောက်မှု ရှိလာရန်၊ အစိုးရတွင်းရှိ တိုးတက်လိုစိတ်ရှိသူများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောက်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ရည်ရွယ်ချက် ။ LCG ၏ အဆိုပါလုပ်ငန်း လမ်းကြောင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ အစိုးရနှင့် လွှတ်တော်အနေဖြင့် မြေယာ အနည်းငယ်မျှ ပိုင်ဆိုင်သည့် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ၊ ဒေသခံဌာနေတိုင်းရင်းသား တစ်ဦးချင်းစီကြားတွင် မြေယာနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ရရှိပိုင်ခွင့်တို့နှင့် ဆက်စပ်ပြီး ပိုမိုညီမျှသည့် မူဝါဒနှင့် ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်း အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို အောင်မြင်ရန်အတွက် အစိုးရပိုင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များက ဦးဆောင်ပြီး အကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိသည့် လူထုနှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားပါဝင်ပတ်သက်သူများကို ချိတ်ဆက်ကာ အစိုးရနှင့် လွှတ်တော် အတွင်းရှိ တိုးတက်လိုစိတ်ရှိသူများနှင့် အမျိုးမျိုးသော ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ တွေးခေါ်ကြံစည် ပြောကြား ချက်များကို အထောက်အကူ ပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။

အကျိုးစီးပွားသက်ဆိုင်သူများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့သည် တိုးတက်သည့် အမြင်ရှိသော အစိုးရဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ မိမိတို့လုပ်ငန်းကို ပိုမိုပိုမိုထိရောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ထိခိုက်လွယ်သော ဒေသခံလူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြား အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ၏အသံကို ဖော်ထုတ်နိုင်သည့် နေရာများ ဖန်တီးပေးခြင်းနှင့် မြေယာစီမံအုပ်ချုပ်မှု တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးတို့အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း

မြေယာနှင့် ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား လုပ်ဆောင်သည့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအား ကျွန်ုပ်တို့သည် ကူညီပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပြီး မြေယာအရေးကိစ္စရပ်များ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော ပြည်သူများ၏အသံကို မြှင့်တင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်း

ကျန်ုပ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေယာနှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များဆိုင်ရာ အဓိက ပြဿနာများကို နားလည်သဘောပေါက်မှု ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန် သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း၊ အသိပညာနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ မျှဝေပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။