ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင် စုစုပေါင်း လူဦးရေ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် မြေယာနှင့် မြေယာအခြေပြုအရင်းအမြစ်များအပေါ် တိုက်ရိုက်မှီခိုနေထိုင်လျက်ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ လုပ်ကွက်ငယ်တောင်သူအများအပြားနှင့် ဌာန တိုင်းရင်းသာ များ၏ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်သည် ၎င်းတို့၏ရှင်သန်မှု၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ရိုးရာအမွေအနစ်များအတွက် အဓိကကျလျက်ရှိပြီး သူတို့သည် ယင်းမြေယာများကို မျိုးရိုးစဉ်ဆက်အလိုက် ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ကြသူများလည်း ဖြစ်လေ့ရှိကြသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းတို့၏ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို ရယူသုံးစွဲပိုင်ခွင့်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြေယာစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများက ထိရောက်စွာ အကာအကွယ်ပေးခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ ယင်းအစား တည်ဆဲဥပဒေများကြောင့် လယ်သမားအများအပြားသည် မိမိတို့မြေယာများ ဆုံးရှုံးမှုနှင့် အသိမ်းဆည်းခံရခြေ များသည့်အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိစေခဲ့သည်။ ထို့အပြင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာရေးနှင့် မြေယာသိမ်းဆည်းခံရခြင်းမှ အကာအကွယ်ပြုရေး တို့ဆောင်ရွက်ပေးမည့် ယင်းဥပဒေများ၏ ကဏ္ဍများသည် များသောအားဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးမှု မရှိဘဲ ရှိနေခဲ့ပါသည်။

မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြေယာဆိုင်ရာ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် ခိုင်မာမှုရှိသည့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့်များကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် မြေယာဆိုင်ရာ ပြဿနာများဖြေရှင်းရန် ရည်မှန်းထားသည့် အကျိုးအမြတ်အတွက် လှှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေခြင်း မဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြည်သူလူထုများ မြေယာနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များအား အသုံးပြုခွင့်၊ လက်လှမ်းမှီရရှိခွင့်နှင့် ထိန်းချုပ်ခွင့်များအပေါ် သက်ရောက်နေသည့် မူဝါဒများနှင့် ဥပဒေများပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် အစိုးရနှင့် အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ လက်တွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သုတေသနများ လုပ်ဆောင်ပြီး မြေယာ၊ သဘာဝရင်းမြစ်များနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အဓိကပြဿနာများဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း မျှဝေပေးပါသည်။ တန်းတူညီမျှမှုရှိသော မြေယာစီမံအုပ်ချုပ်မှုကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးတည်ချက်သည် လုပ်ကွက်ငယ် တောင်သူ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ အပါအဝင်၊ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ အခွင့်အရေးများကို မြှင့်တင်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။

မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့အား အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ (၁) ဦး၊ ဒုတိယ ညွန်ကြားရေးမှူး (၂) ဦး (အစီအစဉ်နှင့် စီမံရေးရာ)၊ အထက်တန်း ဘဏ္ဍာရေးရာမန်နေဂျာ (၁) ဦးနှင့် နိုင်ငံခြားသား နည်းပညာအကြံပေး (၁) ဦး တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အကြီးတန်း စီမံအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ (Senior Management Team – SMT) က ဦးဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ မတူညီသော အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သော ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ဒါရိုက်တာများ (Board of Directors) မှ ကြပ်မတ်ပေးလျက်ရှိသည်။

မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့သည် သီးခြားလွတ်လပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်ပြီး မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်ရေးအတွက် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ အားကောင်းလာရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးရာတွင် မိမိတို့၏ အမြင်သက်သက်ကိုသာ ကိုယ်စားပြုသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၏ ရှုမြင်ချက်များကို ကိုယ်စားပြုခြင်းမပြု၊ ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသော်လည်း မြေယာပြဿနာများဖြေရှင်းရာတွင် ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်နေသည့် နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ကို တန်ဖိုးထားလေးစားပြီး မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့၏ ရှုမြင်ချက်များသည် အခြားသူများ၏ အတွေးအမြင်များကို သိရှိလေ့လာပြီးမှ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့အား Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT Myanmar) နှင့် the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) တို့မှ ရံပုံငွေထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် အခြားအလှူရှင်များထံမှ ရံပုံငွေ လက်ခံရရှိခြင်းမျိုးလည်းရှိပါသည်။ လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသောစီမံချက်များမှာ –

  • SDC မှ ထောက်ပံ့ပေးထားသော မြန်မာအမျိုးသားမြေပုံစနစ် (OneMap Myanmar)။ ။ မြန်မာအမျိုးသားမြေပုံစနစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက ဦးစီးလုပ်ဆောင်နေသော စီမံချက်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ဘန်းတက္ကသိုလ်မှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဗဟိုဌာနနှင့် မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့တို့မှ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ဤစီမံကိန်း၏ အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ အစိုးရနှင့် ပြည်သူများသည် လူထု၊ မြေယာနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များဆိုင်ရာ စုစည်းထားသည့် တိကျသောသတင်း အချက်အလက်များကို လက်လှမ်းမှီရရှိပြီး မြေယာအုပ်ချုပ်မှု ပြဿနာများဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုရရှိနိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။ မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့သည် မြေယာနှင့် မြေယာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများဖြေရှင်းရာတွင် နည်းပညာပိုင်းဖြင့် ကူညီပေးပြီးအကျိုးစီးပွားသက်ဆိုင်သူများ ဆွေးဆုံဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက်လည်း ဦးတည် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
  • ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့နှင့် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ရံပုံငွေ၏ ထောက်ပံ့ မှုတို့ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သော “ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကကျသောစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ဂေဟစနစ်များ တွင် စိုက်ပျိုးမြေနှင့်သစ်တောများရေရှည်တည်တံ့စေရန် စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းစီမံကိန်း။ ။ ဤုစီမံချက်သည် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန တို့နှင့် ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သစ်တောဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွားဆက်စပ်သူများအတွက် ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လျောညီထွေသော စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ၊ ရေရှည်တည်တံ့သော မြေယာနှင့် သစ်တောစီမံခန့်ခွဲရေး မူဝါဒများနှင့် ကျင့်သုံးမှုများ စသည့်နည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် သဟဇာတဖြစ်သော စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန် စွမ်းဆောင်ရည်များ မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
  • Mighty Earth ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသေးစား ရာဘာစိုက်ပျိုးသူများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် မြှင့်တင်ပေးခြင်း။ ။ ဤစီမံချက်သည် မွန်ပြည်နယ်ရှိ အသေးစား ရာဘာစိုက်ပျိုးသူများ၏ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို မြှင့်တင်ပေးရန် CARE Myanmar နှင့် မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သော စီမံချက်ဖြစ်သည်။
  • LIFT Myanmar ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သော စွန့်လွှတ်မြေ ပြန်လည်ချထားရေးနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း အသုံးပြုခြင်း မရှိသည့် မြေလွတ် မြေလပ်မြေရိုင်းများကို ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (REAL DEV) ။ ။ ဤစီမံကိန်းအား Network Activity Group (NAG) နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဗဟိုဌာန (CDE) တို့နှင့် မိတ်ဖက်အဖြစ်လက်တွဲပြီး ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ REAL DEV စီမံကိန်းသည် ကျေးလက်ဒေသရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ မြေယာမဲ့သူများနှင့် အခြားသူများအတွက် အသုံးပြုခြင်း မရှိသည့် စွန့်လွှတ်မြေယာများကို ဖော်ထုတ်ပြီး စနစ်တကျ အချိုးကျစွာ ပြန်လည်ခွဲဝေပေးသည့် (၃) နှစ်ကြာ ရှေ့ပြေးစီမံချက်ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းသည် မြေယာပြန်လည်ချထားရေးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကို ဒေသခံများကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှု၊ အများပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိခြင်းတို့ဖြင့် ရလဒ်ကောင်းများဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ရေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် သင်ခန်းစာများကို အမျိုးသားအဆင့် မြေယာပြန်လည် ခွဲဝေချထားရေး ရှေ့ဆောင်လုပ်ငန်းများနှင့် မူဝါဒဦးတည်ချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူပြုသွားမည်ဟု ရည်ရွယ်ထားပါသည်။