အကျိုးစီးပွားသက်ဆိုင်သူများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ကျွန်ုပ်တို့သည် တိုးတက်သည့် အမြင်ရှိသော အစိုးရဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ မိမိတို့လုပ်ငန်းကို ပိုမိုပိုမိုထိရောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ထိခိုက်လွယ်သော ဒေသခံလူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြား အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ၏အသံကို ဖော်ထုတ်နိုင်သည့် နေရာများ ဖန်တီးပေးခြင်းနှင့် မြေယာစီမံအုပ်ချုပ်မှု တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးတို့အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ လုပ်ကွက်ငယ်တောင်သူ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ တစ်ဦးချင်းနှင့် အစုအဖွဲ့အလိုက် မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များဆိုင်ရာ မြေယာများအား လက်လှမ်းမှီ ရရှိခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်နှင့် ထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အကာအကွယ်ပြုမည့် မျှတသည့် မူဝါဒများ၊ ဥပဒေများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လွှတ်တော်နှင့် အစိုးရတို့ ပြဌာန်း၊ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။

အဆိုပါရည်ရွယ်ချက်များ အောင်မြင်မှု ရရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် အစိုးရနှင့် လွှတ်တော်မှ တိုးတက်သည့် အမြင်ရှိသော သူများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး အစိုးရဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် အကျိုးစီးပွားသက်ဆိုင်သူများပါဝင်သော ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အတူ ထိခိုက်ခံစားနေရသော သူများ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြား ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

အဓိကလုပ်ဆောင်မှုများ။ ။မြေယာကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း

  • အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း – အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများမှ တိုးတက်သည့် အမြင်ရှိသော တာဝန်ခံများနှင့် တည်ဆောက်ထားသော ယုံကြည်မှုကို အခြေပြုကာ ဌာနဆိုင်ရာများ၏လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သော စိတ်ကူးသစ်များနှင့် သမာသမတ်ကျသော စိတ်ထားများ ထွက်ပေါ်လာရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ လိုက်နာကျင့်သုံးအပ်သော ကျင့်ဝတ်များအတွင်း နွေးထွေးသော လုပ်ငန်းဝန်းကျင်တစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ကူညီပံ့ပိုးခြင်း၊ ပိုမို ပြီးပြည့်စုံသော ဥပဒေများ ရေးဆွဲခြင်း၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထိရောက်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဥပဒေ၏ စည်းနှောင်အား ပိုမိုခိုင်မာစေရန် ကူညီပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
  • မူဝါဒရေးဆွဲရာတွင် လူထုများ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြား ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ ပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးခြင်း – အစိုးရ၏ တာဝန်ခံယူမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို မြှင့်တင်ရာတွင် ၎င်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သော သူများ၏အသံကို သိရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် အဆင့်တိုင်းတွင် ပြုလုပ်သော အကျိုးစီးပွားသက်ဆိုင်သူများပါဝင်သည့် ဆွေးနွေးပွဲနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို အားပေးခြင်းနှင့် ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
  • အစိုးရနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်သည့် သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း – မြေယာဏ္ဍိုင်အဖွဲ့သည် နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများနှင့်၊ အစိုးရနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများအား ကူညီပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသော အလှူရှင်များ စသည့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းကာ လုပ်ကွက်ငယ်တောင်သူများနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ခိုင်မာစေရေးအတွက် ရလဒ်ကောင်းများထွက်ပေါ်လာစေရန် မြန်မာအစိုးရနှင့်လက်တွဲဆောင်ရွက်ရေးကို အားပေးတိုက်တွန်းလျက်ရှိသည်။

မြေသိမ်းမှုများအား တရားဝင်နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းမှု အားကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရမှုများ သိမ်းဆည်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီ (LARCs) သည် စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်သည့် ကာလနောက်ပိုင်းတွင် ဆက်လက်ကျန်ရစ်ခဲ့သော မြေယာပြဿနာများအား ဖြေရှင်းရန် တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကော်မတီတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တောင်သူလယ်သမားများ၊ ဒေသခံပြည်သူများ ယုံကြည်လေးစားရသည့် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အစိုးရ အရာရှိများ ပါဝင်ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်အထိ LARCs တွင် တိုင်ကြားထားသော စာများကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အောင်မြင်စွာ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။

အဆိုပါ တိုင်ကြားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်မှ မျှတသည့် ရလဒ်ကောင်းများကို လုပ်ကွက်ငယ် တောင်သူများ ပိုမိုရရှိစေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုစေရန် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ထိရောက်စွာ အသုံးပြုပုံကို LARCs ကော်မတီဝင်များ ပိုမိုသိရှိနားလည်စေရန် မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့က ကူညီပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။ တခါတရံတွင် LARCs ကော်မတီဝင်များသည် လုပ်ကွက်ငယ်တောင်သူများ ကြုံတွေ့နေသော ပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့် အသုံးပြုဖြေရှင်းပေးနိုင်ကြောင်း ရိုးရှင်းစွာ မသိရှိထားကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျွန်ုတို့သည် ရှမ်း၊ မွန်၊ စစ်ကိုင်း၊ မကွေးနှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့အပါအဝင်၊ မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းရှိ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများစွာတို့တွင် သိမ်းဆည်းမြေ ပြန်လည်စိစစ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုှဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှုများကို ပိုမိုသိရှိနားလည်စေရန် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ချက် (EIA) သည် အဆိုပြုထားသည့် စီမံကိန်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ဆောင်မှု (သို့မဟုတ်) လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို အကဲဖြတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် လူသားများ၊ ဇီဝဝန်းကျင်၊ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွားရေးတို့ကို သက်ရောက်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေအရ မည်သည့် စီမံကိန်း ရေးဆွဲသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင်မဆို၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာနအပါအဝင် ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး EIA ကို မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းရ မည်ဖြစ်သည်။

မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့၏ ဦးတည်ပြုလုပ်လျက်ရှိသော အကျိုးစီးပွားသက်ဆိုင်သူများပါဝင်သည့် EIA အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများသည် တက်ရောက်သူများအား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ EIAs၊ ယင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ဥပဒေများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတို့၏ အရေးကြီးပုံကို အသိပညာပေးဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများသည် ကွဲပြားခြားသည့် သက်ဆိုင်သူအုပ်စုများအကြား ဆက်ဆံရေးကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို အားကောင်းလာစေခဲ့သည်။ မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ချက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို မွန်ပြည်နယ်နှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။